เงื่อนไขการให้บริการ


เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง แพลน โฟร์ ริช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้รับบริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งให้บริการระบบวางแผนการเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ" โดยผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการเงินประจำเดือน บันทึกข้อมูลรายได้ เงินออม เงินลงทุน ตลอดจน รายจ่าย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถดูรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะกล่าวไว้ในส่วนของเงื่อนไขการให้บริการ แพลน โฟร์ ริช ซึ่งต่อไปนี่้เรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ"

1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยผู้ให้บริการอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

1.2 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. การใช้บริการ

2.1 ผู้ใช้บริการต้องกรอก อีเมล ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ในการสมัครใช้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้ในการทำรายการต่าง ๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดใช้บริการ, ให้บริการ และ/หรือ ทำรายการกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อจริง หรือ ใช้นามแฝง หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้องและเป็นจริง

2.2 ผู้ใช้บริการ จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของ ผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ จากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

2.3 ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมอันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้บริการนี้

3. เงื่อนไขการใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการ จะต้องทำรายการผ่านเว็บไซต์ plan4rich.com เพื่อทำรายการต่าง ๆ และสามารถบันทึกรายการได้ทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ

3.2 ผู้ใช้บริการ สามารถบันทึกแผนการเงิน , รายรับจริง , เงินเก็บจริง , เงินลงทุน และ รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้ โดยจะต้องทำรายการผ่าน Browser เท่านั้น เช่น Google Chrome , Firefox เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูล

4.1 ผู้ให้บริการ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการ เป็นอันขาด เว้นแต่กรณีที่มีหมายจากหน่วยงานราชการ เท่านั้น

4.2 ผู้ใช้บริการ ยอมรับในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลการทำรายการ อันเนื่องมาจาก การโจมตี ของผู้ไม่ประสงค์ดี ในโลกไซเบอร์ จนทำให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการรั่วไหล ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี